ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

ยินดีต้อนรับ


ยึดมั่นการพัฒนานักศึกษาตามพันธกิจคณะฯ

ผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีแรงบันดาลใจสู่ครูมืออาชีพ ประกอบด้วย คุณธรรมลุ่มลึกองค์ความรู้ สามัคคี และความรับผิดชอบ
Inspiration toward teacher profession under Ethics, Deep,Unity and Responsibility

ปณิธาน

ความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย

Image

แนะนำทีมงานแนะนำทีมงานแนะนำทีมงานแนะนำทีมงานแนะนำทีมงาน

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ค.ด. หลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา (วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา)
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าวผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าวผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
คม. วิจัยทางการศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ข่าวสารล่าสุดล่าสุดล่าสุดล่าสุดล่าสุดล่าสุด- เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563

    บ้านของครู คณะครุศาสตร์- ทุนวิจัย Apr 12, 2020 | 05:27 am

    ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563 ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563-----------------------------------------------          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียน จากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้ศึกษาสํารวจปัญหาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้          คํานิยาม          การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         […]

ข่าวสาร - ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ

อาคาร 1 (อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อีเมล - edurmu@rmu.ac.th

โทร. ในเวลาราชการเท่านั้น

ผช.ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - (083) 965-3777
ผช.ฝ่ายกิจการนักศึกษา - (095) 663-2370
ผช.ฝ่ายวิจัย - (093) 054-4554
ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ - (086) 254-1194

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000003011

Your IP: 3.238.184.78
2020-11-27 12:24